Temperature Sensors

Liên hệ

Khi bạn thêm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm & nhiệt độ băng ghế bổ sung, bạn sẽ có phép đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối chính xác hơn nữa.

  • Đối với tất cả các điều khiển SAWO
  • Bộ sản phẩm bao gồm: Giá gỗ trầm, vít lắp đặt
  • Dây kết nối được bán riêng (INN-WSIL)